Wat is een Bestemmingsplan?

Deze 5 onderwerpen over een 'bestemmingsplan' moet je weten!

Met bestemmingplan wordt bedoeld; een functie als wonen, werken, verkeer of groen, In een document wordt vastgelegd, door de gemeenteraad, welke functies er in een bestemmingsplan zijn toegestaan. Een bestemmingsplan bevat ook de regels die voor zo’n functie gelden. Neem bijvoorbeeld, de hoogte van de bouw, de afstand met buren en of bijgebouwen die zijn toegestaan. 

Opbouw

Regels, een verbeelding en een toelichting zijn de 3 onderdelen van een bestemmingsplan. De digitale kaart van zo’n plan, wordt verbeelding genoemd, en de plankaart is de papierenversie. Belangrijk zijn de stedenbouwkundige, planologische, beleidsmatige, milieutechnische en economische aspecten, die moeten worden behandeld in de toelichting.

De regels en de verbeelding moeten ook worden uitgelegd. Bovengenoemde zijn de bindende onderdelen van een bestemmingsplan. Op de verbeelding ziet men de bestemmingen die aangegeven worden. Iedere bestemming krijgt regels met betrekking tot de functie, of doel van de gronden, bouwwerk en gebruik. 

Uniforme regels 

Om bestemmingsplannen beter te kunnen vergelijken en ook digitaal uitwisselbaar te maken, zijn in Nederland uniforme afspraken gemaakt en wettelijk vastgelegd, over de opbouw en naamgeving van de regels. 

Toetsing

Bent je van plan iets te willen bouwen, informeer bij uw gemeente of je idee binnen de regels van het bestemmingsplan past. Zo niet, maar de gemeente wil wel aan het idee meewerken, zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast, of moet er afgeweken worden.

Door de gemeente moet er een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden of een afwijkingsbesluit worden genomen. De gemeente bepaalt zelf hieraan mee te willen werken, maar wel binnen de kaders van het door diverse overheden vastgestelde beleid. Er moet een belangenafweging plaats vinden. 

Vastleggen en ontwikkelen 

Een bestemmingsplan bevat 2 functies; 1 bestaande functie vastleggen en beheersen en ten tweede, een functie om iets nieuws mogelijk te maken. Wanneer een initiatiefnemer (ook gemeente zelf of borger, en/of een commerciele projectontwikkelaar) ergens wat wil gaan ontwikkelen, moet het eerst in een bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden.

Herzien van een plan moet een procedure doorlopen. De gemeente kan dan ook een afwijkingsbesluit nemen. Het bestemmingsplan legt de ruimtelijke situatie vast, als er geen verdere ontwikkelingen bijkomen. Ter voorkoming dat voor elke ontwikkeling, zoals een woning verbouwen, of uitbreiden een herziening nodig is.

Overal in Nederland gelden bestemmingsplannen. Allen zijn te raadplegen via een site en ook voor uw eigen perceel.

Bekijk hieronder de uitleg van het NVM over het bestemmingsplan: